Szolgáltatásaink
 
 
 
 

KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció valamennyi szervezett, komplex rendszerben központi jelentőségű.
A kommunikációs folyamatok a rendszer fenntartó, fejlesztő tényezői, a szociális és szervezeti hatékonyság alapvető feltételei.
A kommunikációs tréningek célja:
A kommunikációs hatékonyság növeléséhez eszközöket nyújtani a résztvevőknek.

TARTALMÁBÓL

 • A kommunikációs folyamat elemei
 • Az emberi kommunikáció jellemzői, csatornái
 • Nonverbális kommunikáció
 • A verbális kommunikáció eszközei, a hatékonyságot befolyásoló fontosabb tényezők
 • Kommunikációs problémák
 • Üzleti  és  szervezeti kommunikáció
 • Prezentációs technikák

 

ÖNISMERET ÉS KARRIERTERVEZÉS

Az önismeret, a reális énkép kialakítása a szociális hatékonyság alapfeltétele. Ugyanakkor a további egyéni életút megteremtéséhez is feltétlenül szükséges.
A tréning során a résztvevők információkat gyűjthetnek saját magukra vonatkozóan, melyek segítséget nyújthatnak a sikeresebb szociális kapcsolatok építésében és a karriertervezésben egyaránt.

TARTALMÁBÓL

 • Önismeret, énkép
 • Az (ön) megismerési folyamat szakaszai
 • A hiányos megismerési folyamat problémái
 • Az önismeret fejlesztésének lehetőségei, módszerei
 • Önismeret, emberismeret
 • Önismeret, image-tervezés, karriertervezés

 

KONFLIKTUSKEZELÉS

Felgyorsult és állandóan változó világunkban mind a magánéletben, mind a munkahelyen gyakran fordulnak elő konfliktushelyzetek.
A konfliktusok megelőzése, konstruktív kezelése napi reális feladatunkká vált.
A személyközi és csoportok közötti konfliktuskezelés technikáinak megismerése, tudatosabbá tétele segíti az emberi kapcsolatok hatékony kezelését.

TARTALMÁBÓL

 • A konfliktus kialakulásának folyamata
 • A konfliktusok kialakulását befolyásoló tényezők
 • Személyközi és csoportok közötti konfliktusok
 • Negatív és pozitív következmények
 • A konfliktuskezelés technikái, módszerei

 

TRÉNING KÖZÉLETI SZEREPLŐKNEK

A sikeres közszereplés sok tényező függvénye. Azt azonban ma már senki nem vitatja, hogy a siker a közszereplést vállaló személyiségével, tudáshátterével szoros kapcsolatban van. Számos fejlett országban a közszereplésre, az erre szakosodott szakemberek csoportjai készítik fel a jelölteket. Hazánkban ma még elsősorban a „felsőbb szinteken” találkozhatunk ilyen szervezett felkészítésekkel, pedig a helyi, regionális szinteken is szükség van rá.

TARTALMÁBÓL

 • Közéleti tevékenységjellemzők
 • Személyiségkövetelmények
 • Pszichológiai–emberismereti alapok
 • Személyészlelés, attribúció
 • Prezentáció, prezentációs eszközök, önbemutatás, dinamikus, statikus eszközök
 • Illem, etikett, protokoll
 • Kommunikációs lehetőségek,
  kommunikációs problémák
 • Publik Relations

 

TRÉNING TERMÉK-MENEDZSEREKNEK

Napjainkban a termékek mennyiségi, minőségi bősége egyre erősödő konkurenciát teremt.
A problémát már nem a termelés, hanem a megtermelt termékek értékesítése okozza, tehát az új feladat a vásárlóban új szükséglet keltése, a vásárlói döntés alakítása. Az erősödő konkurencia harc, a feladatok bővülése, megköveteli a termékmenedzserek folyamatos képzését, önképzését, a tréning ehhez nyújt segítséget.

TARTALMÁBÓL

 • A vásárlás indítékai, motívumai
 • Vevőismeret, vevőtípusok
 • A vásárlói döntés
 • A fogyasztói magatartás állandósága és változtathatósága
 • A termékmenedzserek feladatai, a velük szemben támasztott fontosabb követelmények
 • Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás
 • A vevők meggyőzésének technikái
  Marketingkommunikáció, kommunikációs eszközök

 

TRÉNING TANÁCSADÓKNAK

A tanácsadás az emberek – tanácsadó és tanácsadást igénybevevők – között lezajló interakciók sorozata.
A tanácsadók felkészítése ezért nem nélkülözheti azokat az emberekkel, viselkedéssel, magatartással stb. kapcsolatos alapvető ismereteket, melyek a sikeres kapcsolatteremtéshez, kapcsolattartáshoz, az elfogadtatáshoz szükségesek.

TARTALMÁBÓL

 • A tanácsadói munka sikerességét, hatékonyságát befolyásoló tényezők
 • Az emberi magatartás, viselkedés alapjai
 • Személyiség, értékek, attitűdök
 • A valóságészlelés, ítéletalkotás problémái
 • A társas kapcsolatok alakulása, befolyásolása
 • Prezentáció, kommunikációs problémák
 • Konfliktushelyzetek kezelése

 

MENEDZSEREK KÉSZSÉGFEJLESZTÉSE

A menedzsereknek igen sokféle ismeretanyaggal, készséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a rábízott szerteágazó feladatot el tudják végezni.
A menedzseri hatékonyság nem származtatható egyszerűen csak néhány megtanult menedzsment technikából.
A tréning segítséget nyújt a befolyásoló tényezők feltárásához, a menedzseri tevékenység hatékonyságának növeléséhez.

TARTALMÁBÓL

 • Alapvető menedzseri feladatok, szerepek
 • A menedzseri munka hatékonyságát befolyásoló tényezők
 • Egyéni és csapatcélok
 • A szervezeti magatartás alapjai
 • Probléma-feltárás, - megoldás
 • Menedzselési módszer, stílus
 • Ösztönzésmenedzsment, motivációs stratégiák
 • Szervezeti kultúra, változásmenedzsment

 

CSAPATÉPÍTÉS, TEAM-MUNKA

Napjainkban, amikor a vállalatok, vállalkozások anyagi lehetőségei korlátozottak, a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani a humán tényezőkre. Az emberi erőforrások, a csoportok sajátosságainak figyelembevételével számottevően befolyásolhatjuk
a szervezetek sikerességét, versenyképességét.
Az elméleti és gyakorlati részekből összeépített modulok hatékony segítséget nyújthatnak az egyéni és csapatcélok összhangjának megteremtésében, a team-munka alapelveinek elsajátításában.

TARTALMÁBÓL

 • Csoportalakulás, csoportfejlődés, csoportdinamika
 • Egyéni és csoportcélok összhangjának megteremtése
 • Csoporthatékonyság, - kohézió
 • Csoportstruktúra, szerepek, státus
 • Csoportnormák, csoporthatás
 • Csapatépítés, team-munka
 • Együttműködés és verseny a csoportban és a szervezetben

 

HUMÁN-DIAGNÓZIS

A humán-erőforrás – más erőforrásoktól eltérően – képes saját tevékenységét szabályozni, munkáját tervezni, szervezni, a hibákat korrigálni. Mindezen okok miatt a humán erőforrások sajátosságai a szervezeti teljesítmény meghatározó tényezői.
A humán-diagnózis megállapításai, vizsgálati eredményei analizálják a szervezet emberi erőforrás menedzsment tevékenység-területeinek sajátosságait, irányt mutatnak a szükséges változtatások bevezetéséhez.

TARTALMÁBÓL

 • Környezeti háttér, környezeti meghatározottság
 • Szervezeti felépítés, szervezeti kultúra, jövőkép
 • Az emberi erőforrás-áramlás rendszere
 • Ösztönzésmenedzsment
 • Teljesítménymenedzsment
 • Humán erőforrások fejlesztése, képzése
 • Munkavédelem
 • Információáramlás, kommunikáció, informatika
 • Szervezeti gátló tényezők